* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! من حق خویش را بر تو بخشیده ام و از بابت حق خویش هرگز تو را عذاب نمی کنم ولی حق دیگران را ادا کن که اگر آنها تو را نبخشند من تو راعذاب می کنم. کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! چون به کسی ستمی روا داشتی از همو بخواه تا تو راعفو کند زیرا من بی اجازه او تو را عفو نخواهم کرد. کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! هر که دیگری را ببخشد و عفو نماید خود را بخشیده است و هر که بتواند خود را ببخشد من او را بخشیده ام. و هر که را من عفو کنم همه او را عفو می کنند و او همه را عفو می کند. کتاب جانشین خدا ص ۲۱، استاد علی اکبر...