* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بپرهیز از اینکه دینت صرف ریاست شود و علمت صرف سیاست شود و هنرت صرف شهرت شود و کلامت صرف معیشت شود. کتاب جانشین خدا ص ۷۹، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! آیا پنداشته ای که با مخلوطی از عرفان و کامپیوتر می توانی از عذابهای دوزخی خود بکاهی؟ آیا پنداشته ای که با ترکیبی از شریعت و دلار می توانی اندکی از رسوائیهای خود را پنهان داری؟ آیا پنداشته ای که با تلفیقی از حقیقت و سیاست می توانی از نابودی...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! از من تقلید مکن، اطاعت کن. فن و دانش و هنر و تکنولوژی تو حاصل تقلید تو از من است و نشانه بخل و انکار تو نسبت به من است و من تو را بواسطه همین تقلیدی که کرده ای عذاب می کنم و تو را به آنها مبتلا و در آن به بند می کشم و رنجور می کنم. مرا که خالق...