* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! فرزندت را مرید خواسته های خود مکن که او را دشمن جان می کنی. جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! مرید فرزندان بالغ خود مشوید که آنها را مرید شیطان می کنید. جانشین خدا ص ۱۳، استاد علی اکبر خانجانی