* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! دینت را در نانت خالص کن و عملت را در دلت اصلاح کن و علمت را در عملت ارتقاء ده و حقانیت خود را با صدق به محک بزن و آخرت خود را در حال کنونی ات تماشا کن. کتاب جانشین خدا ص ۸۸، استاد علی اکبر...
انواع و مراحل دین گرائي

انواع و مراحل دین گرائي

 انواع و مراحل دین گرائي گرایش بشر به دین و ارزشهای اخلاقی سه مرحله کلّی دارد که دارای سه انگیزه است: گریز از عذاب و خروج از دوزخ – میل به آرامش و عزّت برتر و شوق بهشت – شوق معرفت و عشق به حقیقت و ورود به رضوان و مقام بی نیازی. اکثر مردم در همان مرحله اول متوقف می...
شفاعت

شفاعت

شفاعت فلسفۀ راز هر کسی رازی در زندگی دارد که چه بسا جز خودش نمی داند و تمام هويت در همین راز مگو شکل می گیرد و لذا سرنوشت زندگی هر کسی در همان صورت آشکارش نیز بکلی گنگ و اسرارآمیز است. اين راز مگو گاه آنقدر مگو می ماند که چه بسا خود فرد هم آن را از ياد خودش می برد...
فلسفه دین

فلسفه دین

فلسفه دین اصول دین چیست؟ متاٌسفانه بسیاری بر این گمان هستند که دین عبارتست از نماز و روزه و خیرات و حجّ و امثالهم. درحالیکه اینها فروع دین هستند.«فرع» به معنای میوه و ثمره و معلول است که بطور طبیعی از اصل یک واقعه ای رخ می نماید. اصول دین دو جنبه دارد: عملی و اعتقادی!...
علی شناسی

علی شناسی

علی شناسی اول قرار نبود که بسوزند عاشقان … در فرهنگ قرآنی با تعاريف موجود در دهها آيات می توانیم عباد الله المخلصین را همان عاشقان وادی حق بخوانیم که ابلیس را بر آنان راهی نیست و مظهر اراده و فعل پروردگارند و از همین دنیا در جنّات نعیم پروردگارند و از دست...
حافظ

حافظ

حافظ راز عشق صنعانی (افلاطونی) داستان عشق شیخ صنعان در منطق الطیر عطیار نیشابوری يکی از قلیل حکمتهای عرفانی در ادبیات ايران و جهان است همانطور که داستان عشق يوسف و ذلیخا هم در قرآن به مثابه «احسن القصص» است. اين دو بیان يک واقعه در وادی عشق عرفانی می باشد. اين نوع...