* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! احمق کسی است که: با اینکه ریاکار را می شناسد با او رفاقت می کند، عفو را نشانه ترس می داند، ثروتمند را خوشبخت می پندارد، مؤمن را هالو می داند، نماز را برای بهشت می خواند، برای امرار معیشت تحصیل علم می کند، به هنگام فراغت سرش را مشغول میدارد و به...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! چه بسا نمازگزاری که دشمن دین من است. کتاب جانشین خدا ص ۱۱۰، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! رها کن چیزی را که تو را مغرور می کند. چه نماز باشد چه شراب. کتاب جانشین خدا ص ۱۰۰، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! چون از توبه و اصلاح اعمالت سر می پیچی به نماز و دعا روی می آوری تا مرا بفریبی و به من حق سکوت بدهی!؟ ولی بدان که مکر من عظیم تر است و بواسطه همین نمازت چنان رسوایت کنم که از نماز توبه کنی . کتاب جانشین خدا ص ۱۹، استاد علی اکبر...

ای فرزند آدم و حوا! تا زمانی که نمازت را با اکراه میخوانی، با خدا در جنگی. جانشین خدا ص ۱۴، استاد علی اکبر خانجانی
فلسفه دین

فلسفه دین

فلسفه دین اصول دین چیست؟ متاٌسفانه بسیاری بر این گمان هستند که دین عبارتست از نماز و روزه و خیرات و حجّ و امثالهم. درحالیکه اینها فروع دین هستند.«فرع» به معنای میوه و ثمره و معلول است که بطور طبیعی از اصل یک واقعه ای رخ می نماید. اصول دین دو جنبه دارد: عملی و اعتقادی!...