عرفان درمانی

عرفان درمانی

نگاهی به سایت های عرفانی این روزها شاهدیم که هزاران سایت عرفانی به زبان فارسی وجود دارند که این عنوان را به یدک می کشند و دم از خودشناسی و معرفت نفس می زنند ولی دریغ از حتی یک مقاله که یکی از مسائل انسان امروز را از منظر خودشناسی و مفاهیم عرفانی تحلیل کند و راه حلی...
فلسفه مرگ

فلسفه مرگ

فلسفه مرگ توشه آخرت چیست؟ توشه آخرت آن چیزی است که می توان با خود از قبر هم عبور داد و تا ابد به همراه داشت که گوهر بقای جاوید باشد. پس توشه آخرت بایستی چیزی جاودانه باشد که تو را با مرگت جاودانه کند. و آن چیز چیست؟ جاودانه فقط خداست ولاغیر. پس توشه آخرت ما چیزی جز آن...
دجّال

دجّال

دجّال حکمت جاوید(دجالیها) هر حقیقتی دجّالی دارد و: دجّال عرفان، لاابالیگری است. دجّال علم، دانشگاه است. دجّال عدل، دموکراسی است. دجّال صدق، بی حیایی است. دجّال ارادت، تقلید است. دجّال حکمت، پزشکی است. دجّال ذکر، ورد است. دجّال عشق، ایثار است. دجّال ایمان، بیمه است....
نماز

نماز

فلسفه محکمات و متشابهات در قرآن در قرآن کریم آمده که آیات الهی بر دو دسته اند: محکمات و متشابهات. محکمات همان اصول و ارکان عملی دین خدا هستند که اساس فضایل اخلاقی می باشند مثل صدق، معرفت، توکل، ایمان، یقین، خشوع، صبر، جهاد، انفاق و ایثار. و اما آیات متشابه مربوط به...
شیطان شناسی

شیطان شناسی

چه نباید کرد ؟ بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده هایش پرهیز نمود . بایستی تا حد امکان از جهان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت . بایستی رسانه ها را باور نکرد و تبعیت ننمود . بایستی تا حد امکان از بانک و بیمه دوری نمود . بایستی از ریاکاری در دین توبه کرد . بایستی از...
زناشویی

زناشویی

زناشویی حكمت هایي در باب زن کافر: زن کافر فقط زور را درک می کند . مکر زن معلول زور مرد است . زن به شوهر کینه نمی کند الا اینکه مرد به وی پشت کند . زن ریاست طلب فقط در روسپی گری به مقصود می رسد . برای دوستی زناشویی هر یک از طرفین باید خودش باشد . زن بد دهن زنانیِّت...