* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! مالکیت تو بر چیزها، اسارت تو در آتش چیزهاست و ایثار تو از چیزها، صعود تو با نور چیزهاست. کتاب جانشین خدا ص ۲۳، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! انسانها را از تملک یکدیگر بی نیاز و حرام نموده ام. بدان که در حس مالکیت تو بر دیگری، اشد، عذابهای تو بر می خیزد. تو مالک خود نیستی چگونه می توانی مالک دیگری باشی. کتاب جانشین خدا ص ۲۲، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! تو را نیافریدم که چیزی را به مالکیت خویش آوری زیرا کل جهان در حریم مالکیت تو قرار دارد و تو باید بدانی که چگونه از آن برخوردار شوی. سعی تو در تملک، سعی تو در اسیر شدن است. تو اسارتی نداری مگر در مالکیت های جعلی خویش. کتاب جانشین خدا ص ۲۲،...