* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! در فقر، دوست و دشمن خود را خواهی شناخت و در تنهائی ، خودت را خواهی شناخت و به هنگام مرگ، دنیا را خواهی شناخت و پس از مرگ خدا را خواهی شناخت. پس چه بهتر که هر چه سریعتر فقیر و تنها شوی و بمیری قبل از آنکه مرگ بسراغ تو آید. کتاب جانشین خدا ص ۸۸،...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بدان که سالمترین آرزوهای تو آرزوی مرگ است. کتاب جانشین خدا ص ۸۳، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! پایان همه امور دنیای تو به مرگ میرسد. پس ببین که با مرگ چه چیزی از تو باقی می ماند. پس چرا حیات خود را صرف اموری می کنی که به نابودی میرسد. برای زیستن چیزی پیدا کن که با مرگت نابود نشود و از مرگ نیز بگذرد و برایت باقی بماند. برای زندگی خود چیزی...