* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! منافق است کسی که نان ستمگران را می خورد و به آنها فحش می دهد. کتاب جانشین خدا ص ۸۱، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! از منافق بودن تو همین بس که می دانی ریا می کنی. کتاب جانشین خدا ص ۶۹، استاد علی اکبر خانجانی