* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! تا زمانی که در برون از خویشتن علت می جوئی کافری و راه نجاتی نداری. کتاب جانشین خدا ص ۴۲، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! در همه حال یک علت بیشتر نداری و آن من هستم. پس بیهوده اندیشه ات را به غیر من مشغول مدار که علاجی نمی یابی و گمراهتر می شوی. کتاب جانشین خدا ص۳۱، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! نمی توانی بخود بازگردی و از این دربدری نجات یابی مگر اینکه تصدیق کنی و تسلیم شوی کسی را که خود را شناخته و مرا درک کرده است. تو چگونه طالب خود –شناسی هستی که خود – شناسان را منکری و از آنها گریزانی. کتاب جانشین خدا ص۳۰، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! عقل خویش را وسیله ستم بر دیگران قرار دادی. علم خود را تبدیل به ابزار و سلاح نمودی تا دیگران را مطیع خودسازی و نتوانستی و آنرا نیز از دست دادی. و دین خود را تبدیل به نمایش نمودی تا دیگران را به پرستش خود بکشانی و نتوانستی و آنرا نیز از دست...

با یاران

با یاران همنشین و همدل و هم کلام و همراز و دوست شدن با یک انسان دیگر: این است عالیترین مقامی که برای انسان در این جهان ممکن است و لذّت و عزت و روحانّیت و بهشتی جز این نیست و راه رشد و هدایتی جز این نیز وجود ندارد. ولی این واقعه که هرگز با ارادۀ فردی و با...
خطرات خاطرات

خطرات خاطرات

خطرات خاطرات   نخستین و نقد ترین پرده از ذهن انسان که بر تمامیت طبقات ذهنش مسلط است. همانا خاطرات گذشته اوست که البتّه وجه عمیقتر این خاطره همانا تاریخ و وراثت است که حافظه ناخودآگاه و جمعی – تاریخی نامیده می شود ولی خاطرات زندۀ هرکسی در محدودۀ عمرش کلّ اندیشه...