شیطان شناسی

در قرآن کریم در ماجرای راز دل کردن دو بهشتی و از سوی دیگر در راز دل گفتن دو جهنمی متوجه می شویم که هیچکس به تنهائی به هیچ جائی نمیرود و هیچ حرکت و رشدی ندارد و هیچ خلق جدیدی را درک و تجربه نمی کند نه رحمانی و نه ظلمانی! هر کسی به همراهی و دوستی با یک انسان دیگر است...
داغ سخن

داغ سخن

متافیزیک ۹ هر سخنی که آدمی را درد آورد و به فغان و عربده بکشد حجّتی انکار ناپذیر از حقانیّت آن سخن است. مثلا ً هیچ زنی همچون زن بدکاره از لفظ «بدکاره» به عربده نمی آید و اگر این اتهام به زن سالمی زده شود پوزخندی می زند و می رود و دلش به حماقت افترا زن می سوزد. این...
واقعه غدیر خم چه بود؟

واقعه غدیر خم چه بود؟

عرفان ۷ واقعه غدیر خم چه بود؟ اگر واقعه غدیر خم یک گردهمایی برای معرفی وصی و جانشین باشد یک واقعه معمولی در هر جامعه و هر کجای تاریخ است ولی به نظر می رسد که در نزد ما اکثر شیعیان هم چیزی برتر از این نیست. ولی غدیر این نیست بلکه واقعه اعلان ختم نبوت در تاریخ بشر است و...
هرمنوتیك

هرمنوتیك

هرمنوتیك علم هرمنوتیك چیست؟ هرمنوتیك یك اصط ح یونانی است به برگرفته از نام «هرمس» می باشد به اسم یونانی حضرت ادریس است که اولین پیامبر و حکیم و معلم بشریت پس از حضرت آدم و قبل از ظهور نوح (ع) می باشد و در واقع دومین پیامبر محسبوب می شود. او بانی و معلم کلمات است و...
وحدت وجود

وحدت وجود

وحدت وجود تفاوت انسانها همه انسانها دارای نفس واحدی هستند و آنچه که بعنوان تفاوتها بنظر می رسد مربوط به دو امر است: شرايط بيرونی و ميزان تقوا. شرايط بيرونی همان جبرهای اقتصادی و فرهنگی و سياسی و خانوادگی می باشد که از هر فردی در شرايط  متفاوت هويت هائی متفاوت بارز می...
آیا دموکراسی ممکن است ؟

آیا دموکراسی ممکن است ؟

دموکراسی به معنای حاکمیت اکثریت مردم است . حال اگر اکثریت مردم در یک جامعه موٌمن باشند این دموکراسی دینی می شود و در غیر اینصورت دموکراسی کافرانه و یا منافقانه خواهد بود . و اما طبق معرفت قرآنی و همچنین تجربه بشری می دانیم که همواره تا قبل از پیدایش جامعه امام زمانی ،...