شیطان شناسی

شیطان شناسی به لحاظی شیطنت ابلیس و سقوطش در نار و کفر و لعنت الهی تماماً مخلوق خلق جدید انسان است پس همه ارکان وجودی و شخصیتی این شیطان ریشه در مقام خلافت اللهی حضرت آدم دارد. همانطور که جنبش روحانی آدم را در افراد بشری تبدیل به حرص آتشین و ویرانگر می سازد و اسماء...

شیطان شناسی

شیطان شناسی “شیطان جز غرور کالائی برای شما ندارد.” فاطر۵- و اساس القای غرور همین الفاظ و مفاهیم واژگونه است که نفس فرد را به خودش غره نموده و بدنبالش میکشاند، الفاظی همچون قدرت، غیرت، شجاعت، عزت، قداست، ریاست، شهرت، عرفان، عشق، حقیقت، امامت و… . هرگز...

شیطان شناسی

شیطان شناسی ابلیس واژگونساز الفاظ و کلمات خدا در نزد بشر است که لطیف ترین واژگونسازی هایش البته بواسطه الفاظ مقدس و عرفانی است. یعنی منطق و دلایل خود را در این کلمات تزریق می کند یعنی قیاس را و اصالت قدمت و ماهیت را! وقتی کسی می گوید که: من می خواهم قدرتمند شوم،...

شیطان شناسی

شیطان شناسی در قرآن کریم و احادیث نبوی و قدسی درک می کنیم که خداوند عالمیان، جهان هستی را برای ظهور ذاتش آفریده است و انسان را بعنوان خلیفه اش جایگاه کمال این ظهور قرار داده است و لذا فرموده: “اگر نمی خواستم تو را بیافرینم (رسول خدا) هیچ چیزی نمی آفریدم. و...

شیطان شناسی

شیطان شناسی پس ابلیس اسوه از خود بیگانگی و دیوانگی و بی خودی است و لذا خصم معرفت نفس وعرفان و علم لدنّی در بشر است و هر کجا که انسان صاحب روح و کاملی باشد آن واقعه آدم و ابلیس و خدا و ملائک تکرار می شود. و بیهوده نیست که این واقعه در قرآن کریم اینهمه تکرار شده است...

شیطان شناسی

شیطان شناسی پس ابلیس ماهیت از خود بیگانگی است كه در جدال با یگانگی آدم با خدایش در باطن، دچارش گردید. زیرا آدم با خدایش در باطن یکی شده بود به روح و علمش! و هر که در رابطه با یک انسان عارف و روحانی و موحدی دچار چنین غفلت و قیاسی شود ابلیسی می شود یعنی کافر می شود و...