* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! چه بسا کودکی که پیر است و دنیا را مسخره می کند. کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! چه بسا پیری که کودک است و بازی می کند. کتاب جانشین خدا ص ۱۱۳، استاد علی اکبر خانجانی