* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! می بینم که بواسطه صرف زقّوم (مسکن ها) خون در رگهایت چون قیر ثقیل گردیده و از حرکت باز ایستاده است و صورت تو را سیاه کرده و نشانه دوزخ را از رخسارت آشکار نموده است و اینک مقام و صفت جهنمی خود را به بازار خود فروشی برده ای و بر بدنت تیغ می کشی و...
روانشناسي لقاء الله

روانشناسي لقاء الله

روانشناسي لقاء الله در قرآن کریم می خوانیم که در پایان جهان و روز قیامت کبری آنگاه که خداوند نقاب از چهره براندازد کافران می گویند که ای کاش هرگز آفریده نشده و خاک می بودیم. و آنگاه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. آیا براستی هرگز درباره این واقعه اندیشیده...
چه نباید کرد؟

چه نباید کرد؟

قیامت ۸ چه نباید کرد؟ بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده هایش پرهیز نمود. بایستی تا حد امکان از جهان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت. بایستی رسانه ها را باور نکرد و تبعیت ننمود. بایستی تا حد امکان از بانک و بیمه دوری نمود. بایستی از ریاکاری در دین توبه کرد. بایستی...
کرامت

کرامت

عشق عرفانی و عشق جنسی تجربه حیات زمینی انسان در تاريخ جز عشق هیچ چیز زيبا و ماندگاری بر جای ننهانده است و به قول حافظ شیرازی تنها يادگار ابدی انسان در کائنات است. و درعین حال اين ماندگارترين و عالیترين و شیرين ترين تجربه سر بر آورده از حیرت آورترين و تلخ ترين و...
شفاعت

شفاعت

نشانه های یک پیر معنوی پیر، مراد يا امام انسانی است که بخودی خود قلوب ديگران را منقلب و انديشه شان را بخود می آورد و آئینه باطن سائرين است. علاوه بر اين دارای قدرت خارق العاده اراده بخشیدن به ديگران جهت تغییر سرنوشت است. اين همان معنای شفاعت و کرامت در درجات گوناگون...
عرفان

عرفان

عرفان ویژگیهای مکتب عرفان درمانی عرفان ما، عرفان شعر و مثال و تفسیر فال نیست بلکه عرفان منثور و واقعیت و بیان حال است و لذا نشئه پران است و هرگز ملعبه اهل عیش و رنگ و گنج و کرامت بازی نمی شود زيرا عرفان ما محصول نشئه و بی دردی نیست. عرفان ما عملی است نه توجیهی و...