* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! نبودی، بودت بخشیدم. مرده بودی زنده ات کردم. زشت بودی از صورت خود جمالت دادم. درمانده بودی از روح خود پروازت نمودم. تنها بودی یاریت نمودم. گم بودی پیدایت نمودم. نمی دیدی دیدارت کردم. محتاج بودی بی نیازت ساختم. بیخود بودی خودت شدم. آیا...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! به یاد آور بیاد آوردنی ها را و باور کن و تکبر مکن. تو هرگز نتوانی فراموش نمائی آنچه را که به یاد می آوری. سعی در فراموشی مکن که رنجور و دیوانه می شوی. به یاد آور هر چند که تلخ و سوزنده باشد که تلخی و سوزندگی اش تو را پاک می کند از جهل و مکر...